ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Υποβολή αίτησης μέσω πληρεξουσίου, χωρίς την υποχρέωση εισόδου στη χώρα.

Με το άρθρο 155 του Νόμου 4764/23-12-2020, οι πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα Golden Visa, μπορούν να υποβάλουν αίτηση άδειας διαμονής, μέσω πληρεξουσίου, χωρίς να πρέπει να έχουν εισέλθει προηγούμενος στη χώρα. Η σύνταξη του πληρεξουσίου γίνεται ενώπιον Ελληνικής Προξενικής αρχής. Ο αιτών θα πρέπει μέσα σε διάστημα 12 μηνών από τη χορήγηση της βεβαίωσης κατάθεσης την αίτησης, να εισέλθει στην Ελλάδα και να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα βιομετρικά στοιχεία.

Compare listings

Compare