ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  • Στις μισθώσεις η διάρκεια του μισθωτηρίου βάσει νόμου είναι 3 έτη ασχέτως αν αναγράφεται μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια στο μισθωτήριο.
  • Αν το επιθυμούν και τα δύο μέρη τότε η μίσθωση μπορεί να συμφωνηθεί  για επιπλέον των τριών έτη.
  • Οι επαγγελματικές μισθώσεις φέρουν χαρτόσημο του 3,6% και καταβάλλεται συνήθως από τον μισθωτή.
  • Πρέπει το συμβόλαιο να καθορίζει επακριβώς τη χρήση του μισθίου. Το μίσθιο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για δραστηριότητες οι οποίες δεν περιγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
  • Είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθεί  το συμβόλαιο στο taxinet εντός 30 ημερών από τη υπογραφή του από τον εκμισθωτή την οποία καταχώρηση πρέπει να την αποδεχτεί ο μισθωτής, άλλως για όποια καθυστέρηση καταβάλλεται πρόστιμο.
  • Συνήθως καταβάλλεται από ένα έως δύο μισθώματα ως εγγύηση.
  • Το ποσοστό ετήσιας προσαύξησης του μισθίου συνήθως ορίζεται στο 2 – 2,5% και συνήθως δεν υπερβαίνει το 5%.
  • Για να υπεκμισθώσει τον χώρο ο μισθωτής θα πρέπει να συμφωνηθεί σχετικό δικαίωμα υπομίσθωσης στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Compare listings

Compare